Mål for opholdet

Starten på et nyt liv

Overordnede mål

Via bevidste forskelligartede metodevalg og relevante faglige rehabiliterende tilgange, samt opfølgning på indsatsplan, vil vi arbejde med den nærmeste udviklingszone. Indsatsmål er borgernes ønske om forandring, og ved at opdele disse mål i mindre delmål, vil vi i samarbejde med borgeren understøtte borgerens udvikling. Botilbud Korinth stiller faglighed til rådighed for borgeren, således  borgeren får støtte til egen recoveryproces. 

Mål for borgerne

Vi arbejder med en bestilling fra henvisende myndighed med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden, hvor borgeren sammen med visiterende myndighed opstiller indsatsmål. Botilbuddet opstiller delmål i samarbejde med borgeren og vælger metode samt faglig tilgang Det aftales, hvem der skal bidrage til  arbejdet med delmål. 

Der fastsættes en forventet progression og succeskriterium. Det er naturlig del af vor kommunikation, at vi drøfter delmål med borgeren i hverdagen, ligesom vor dokumentation har fokus på sammenhængen mellem det skrevne og delmålarbejdet med borgeren.

At arbejde med delmål op mod et indsatsmål betyder, at borgeren og netværk kan opsætte succeskriterier for en kort periode.

Opfølgning på fastsatte mål

Minimum hvert 2. år (oftes hvert år) følges op på indsatsmål samt indsatsmål  med vistiterende myndighed og borgeren, og der tages stilling til eventuelle justeringer.

Oplevelsen af progression er positiv for borgeren, men sikre også ,at Botilbud Korinth har løbende fokus på opfølgning - og tilretninger af indsats.

De opstillede delmål vurderes minimum 3 gange årligt