§107 - §108

Botilbud Korinth arbejder under Lov om Social Service, og udbyder 8 pladser til længerevarende ophold iflg. § 108 - der er oprettet 12 pladser på Botilbud Korinth under denne §107.

§ 107

Udviklingen har vist, at der er brug for, at have pladser til midlertidige foranstaltninger efter § 107 jvf. Lov om social Service. Der er oprettet 12 pladser på Botilbud Korinth under denne §.

Her er borgerens behov ikke varigt, og der arbejdes ud fra en recoveryorienteret og rehabiliterende tankegang med sigte på, at borgerne kan komme videre med deres liv - udenfor botilbubdets rammer.

Der kan ligeledes være tale om udrednings- og afklarings forløb, der enten kan bringe borgerne videre eller være ensbetydende med en visitation til et længerevarende ophold.

Et tilbud efter §107 skal signalere en ny start, der kan blive begyndelsen til et andet liv, hvor der primært arbejdes hen i mod en tilværelse udenfor tilbuddet.

§ 108

Botilbud Korinth udbyder i alt 8 pladser til længerevarende ophold § 108 jvf. Lov om social service. 

Når borgeren flytter ind på et længerevarende ophold signalerer det, at der er sikret den enkelte borger god tid til at falde til og komme i gang med en udvikling. Dette således, at der kommer klarhed over, hvilke behov borgeren har, og hvor varige disse behov er, samt hvorledes indsatsen skal tilrettelægges for og med borgeren.                   

Der bliver arbejdet ud fra en recovery- og rehabiliterende tankegang, hvor der også, afhængig af borgerens tilhørssted i huset, vil blive inddraget i den neuropædagogiske tilgang.                  

Der bliver arbejdet ud fra husets vision, at borgeren skal have magt tilbage, vove livet og kunne leve et liv på egne præmisser.